Obchodní podmínky

1 – Obecná ustanovení

1.1.Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“)www.ceske-navody.net, jehož provozovatelem je Jan Brokeš, Pičín 29, 26225 IČ: 74558129 – neplátce DPH (dále jen “provozovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavřená mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou nacházející se v době využívání služby na území České republiky (dále jen “uživatel“) prostřednictvím webu www.ceske-navody.net.

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky ceske-navody.net (dále též jen „web“). Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejímž předmětem jsou služby nabízené služby. Odchylná ujednání kupní smlouvy, jsou – li smluvními stranami akceptována, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.3. Znění těchto podmínek může provozovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

2 – Základní pojmy

2.1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba poskytovaná Provozovatelem spočívající ve dohledání informací o produktu (viz. čl. 2, odst. 2) Uživateli pro jeho osobní potřebu. Technické a jiné parametry produktů (například hmotnost, výkon, vhodnost použití, barva atd.), uvedené na internetových stránkách jsou nezávazné doplňkové údaje.

2.2. Dohledání informací či návodu se pro účely těchto podmínek rozumí dohledání a zaslání Provozovatelem Uživateli prostřednictvím emailové pošty datového elektronického souboru vydaným výrobcem či prodejcem daného zboží, a to ve formátech: PDF, doc , či html. N

2.3. Stahováním se pro účely těchto podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování Provozovatel umožní Uživateli v rámci uživatelského účtu Uživatele. Za každé jednotlivé stažení je Uživatel povinen zaplatit smluvně sjednanou odměnu na bankovní účet Provozovatele uvedený na webu.

3 – Uživatelský účet, registrace a objednání dohledání návodu

3.1. Uživatel se na webu nijak neregistruje. Pro objednání služby je k dispozici objednávkový formulář

3.2. V objednávkovém formuláři Uživatel vyplní název produktu, pro který chce návod dohledat, jméno a příjmení, email pro zaslání dohledaných informací a instrukcí k platbě a způsob doručení.

4 – Poskytování a využívání služeb

4.1. Na webu je seznam produktů pro které Provozovatel dohledává návody či informace.

4.2. Uživatel si může provést stažení zaslaných, a to i opakovaně, pokud toto ve výjimečném případě neznemožňují právní podmínky ochrany u tohoto díla.

4.3.Uživatel je oprávněn kromě stažení informací také ke zhotovení další kopie či tisk  pro svou osobní potřebu.

4.5. Kromě oprávnění k osobnímu využití informací není Uživatel oprávněn dílo užít jiným způsobem. Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, půjčovat či pronajímat.

 

5. Záruka, servis, vrácení zboží pro čtečky a jejich příslušenství a tištěné knihy

5.1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu. Prodávající poskytuje záruku dle obecně závazných právních předpisů a po dobu uvedenou v dodacím nebo záručním listu. Pokud je u produktu uvedena záruka kratší než 24 měsíců, není tím dotčena zákonná záruka spotřebitele dle Občanského zákoníku (Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.) stejně jako jeho právo na vrácení zboží. V případě, že zboží nebylo převzato osobně, může kupující-spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od smlouvy (vrátit zboží) dle § 1829/2 občanského zákoníku dle pozdějších předpisů.

5.2. REKLAMACE

Vzniklou závadu je nutno reklamovat bezodkladně, tzn. co nejdříve po jejím zjištění, a to buď písemně na emialvé adrese provozovatele: ceske-navody@seznam.cz. Vzniklou závadou se rozumí nedostatečné, či nečitelné dohledané informace.

V písemném oznámení reklamace musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevuj.
Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji – do dvou pracovních dnů – vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů

5.3. VÝMĚNA, Vrácení peněz

V případě výskytu závady v záruční době, hledáme alternativní dokumenty a předkládáme k posouzení, nabízíme dohledání jinéých informací, nebo vracíme peníze do 3 pracovních dnů.
Náklady spojené s výměnou nebo vrácením pokrývá klient.
Nepřijímáme vrácené zásilky zaslané nám na dobírku.

5.4.Jak přesně probíhá reklamace?

Podáte reklamaci –  zašlete e-mail s následujícími informacemi:

a) název produktu pro dohledání návodu

b) popis vad – vašeho problému

Počkáte na rozhodnutí – do dvou pracovních dní od podání reklamace vám dáme vědět, že jsme reklamaci přijali a jak budeme postupovat dále. Rozhodnutí o reklamaci učiníme nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu a doručíme vám jej elektronickou poštou.

Vrácení peněz či odstranění vady – pokud uznáme reklamaci jako oprávněnou, bez prodlení odstraníme vadu, jestliže to nebude možné, vrátíme vám do 3 pracovních dní od učinění rozhodnutí peníze. A to na číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba provedena.

O všech reklamacích vedeme záznamy a je možné je na žádost poskytnout (v elektronické formě).

 

6 – Platební podmínky

6.1. Cena za dohledání infromací a návodů je pro všechny produkty stejná, a to 69 Kč při dohledání do tří dní, nebo 99 Kč při dohledání do 3 hodin v pracovní dny mezi 8.00 a 16.00

6.2. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má tento právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí Provozovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí Uživatele na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu Uživatele.

6.3. Provozovatel se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad na částku, kterou Uživatel zaplatí za zakoupenou elektronickou knihu či jiné zboží.

6.4. Provozovatel není plátce DPH.

6.5. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou.

6.6. V současnosti přijímáme pouze platby převodem na účet. Tento způsob platby nepodléhá EET.

7 – Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Uživatel není ve vztahu k Provozovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826e odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

7.2. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služby a využíváním služby nevznikají uživateli žádná práva vůči nositelům práv k dílům.

7.3. Uživatel není oprávněn při využívání služeb portálu Provozovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz portálu.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů dle zaslaných návodů.

7.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce

8 – Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů je specifikovaná na samostatné podstránce: https://www.ceske-navody.net/ochrana-osobnich-udaju/

9 – Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění.

Jsou-li některá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Uživatel je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami při objednání dohledání návodu na webu www.ceske-navody.net a je povinen se jimi řídit. P

Kontakty na provozovatele naleznete na stránce Kontakt: Kontakt

86 %

návodů dohledáme v českém jazyce.
V ostatních případech vracíme peníze.


43 minut

je průměrná doba dohledání u varianty EXPRESS