Sháníte český návod pro navigaci TomTom Rider 500 Europe Lifetime?

TomTom Rider 500 Europe Lifetime – český návod

Předtím, než uvedete navigaci TomTom Rider 500 Europe Lifetime do provozu, pročtěte si pozorně český návod k použití, abyste předešli zbytečným nesnázím. Český návod pro navigaci TomTom Rider 500 Europe Lifetime obsahuje důležité informace pro bezpečnou obsluhu, pro instalaci a pro ošetřování spotřebiče.

Objednat návod TomTom Rider 500 Europe Lifetime

Pokud se nám nepodaří český návod TomTom Rider 500 Europe Lifetime dohledat, nabídneme vám návod k nejbližšímu modelu, cizojazyčnou podobu návodu či vrácení peněz zpět na bankovní účet, a to do 2 pracovních dní

TomTom Rider 500 Europe Lifetime – informace

  • český návod k výrobku TomTom Rider 500 Europe Lifetime vám ze zákona musí přibalit prodejce
  • výrobce a řada: TomTom Navigace
  • parametry:
  • cena TomTom Rider 500 Europe Lifetime: 8 990 K?

TomTom Rider 500 Europe Lifetime základní info
nejlepší cena

 

TomTom Rider 500 Europe Lifetime popis, recenze, obchody

Recenze a poradna TomTom Rider 500 Europe Lifetime
Parametry TomTom Rider 500 Europe Lifetime
Obchody s produktem TomTom Rider 500 Europe Lifetime

Navigace TomTom Rider 500 Europe Lifetime - návod, manuál, příručka.

Recenze TomTom Rider 500 Europe Lifetime

TomTom Rider 500 Europe Lifetime manuál

TomTom Rider 500 Europe Lifetime uživatelská příručka

TomTom Rider 500 Europe Lifetime pdf

Hlavní charakteristiky Výrobce TomTom Ur?ení motocyklové Popis produktu TomTom Rider 500, Europe LIFETIME mapy (45 zemí) Úrove? náro?nosti jízdy. Naplánujte klikaté a kopcovité silnice Objevte nejlepší trasy na sv?t? Aktualizace prost?ednictvím Wi-Fi®. Nepot?ebujete po?íta? Objevujte, p?izp?sobte a vychutnejte si úžasné trasy s aplikací MyDrive Kompatibilní s funkcemi Siri a Google Now™ Zprávy ze smartphonu ?tené nahlas, volání handsfree Doživotní mapy Evropy, TomTom Traffic a služby TomTom Dvojnásobný výpo?etní výkon a p?tkrát rychlejší spušt?ní Klikaté a kopcovité silnice Dejte vale nudným rovinkám a najd?te si zábavné klikaté silnice a stoupání. Vyberte si, jak náro?ná má být frekvence zatá?ek a kopcovitost: nízká, st?ední nebo vysoká. Naviga?ní za?ízení ostatní obstará za vás a vy si tak budete moci užívat adrenalinovou zábavu. Aktualizace prost?ednictvím Wi-Fi® Získávejte nejnov?jší mapy a software a snadno synchronizujte nové trasy pro za?ízení TomTom Rider prost?ednictvím zabudované Wi-Fi®. Nepot?ebujete po?íta?. Naviga?ní za?ízení pro motocykly vás upozorní na nov? dostupné aktualizace. Sta?í se p?ipojit k síti Wi-Fi® a vybrat si, co chcete nainstalovat. TomTom Road Trips Vydejte se na silnici s nejlepšími vybranými trasami, které lze exkluzivn? synchronizovat se za?ízením Rider 550. Najd?te si dokonalou cestu se všemi zastávkami s panoramatickým výhledem a p?estávkami na ob?erstvení vyzna?enými kolem trasy: od klikatých p?ímo?ských silnic po ohromující horská stoupání. Plánování trasy pro motocykly v aplikaci MyDrive Použijte aplikaci MyDrive a naplánujte a upravte si svou dokonalou jízdu. Vyberte si p?izp?sobené trasové body, zvolte úrove? kopcovitosti a frekvence zatá?ek a pak si užijte okružní jízdu s jinou zpáte?ní trasou. Naplánované dobrodružství m?žete ihned sdílet do svého naviga?ního za?ízení pro motocykly díky funkci Bluetooth® nebo Wi-Fi®. Zprávy ze smartphonu Nechte si ?íst zprávy ze smartphonu nahlas v náhlavní souprav?, abyste z?stali ve spojení a mohli se soust?edit na silnici. Tuto možnost vypn?te, pokud chcete bloudit po nových trasách, nebo ponechte zapnutou, pokud chcete dostávat upozorn?ní prost?ednictvím zpráv, hovor? a dalších možností. Kompatibilní s funkcemi Siri a Google Now™ Pln? využijte možnosti smartphonu prost?ednictvím ovládání hudby, hovor?, zpráv a dalších funkcí pomocí funkcí Siri a Google Now™. Když chcete zkontrolovat po?así, sta?í ?íct otázku do mikrofonu náhlavní soupravy a okamžit? dostanete odpov??, aniž byste se p?estali soust?edit na silnici. Plánování okružní trasy Nechte za?ízení TomTom Rider, aby automaticky našlo jinou zpáte?ní trasu z vašeho výletu. Sta?í si zvolit za?átek trasy a za?ízení TomTom Rider se postará o to, abyste se zpátky vraceli jinou cestou a mohli objevovat nové trasy. Chytrá obrazovka Tato dotyková obrazovka ovladatelná v rukavicích p?ináší nové úrovn? citlivosti. Chytrou obrazovku za?ízení TomTom Rider lze p?epínat mezi režimy pro lehké a silné rukavice podle toho, co máte na sob?. Odolnost proti po?así Odolný design za?ízení TomTom Rider zajiš?uje odolnost proti po?así a odolnost proti pádu se stupn?m krytí IPX7 – pro jízdu za všech podmínek. Citlivost dotykové obrazovky je p?esná, i když je za?ízení mokré, a umožní vám ovládání bez ohledu na po?así. Pozice na výšku Oto?te za?ízení do pozice na výšku a uvidíte další zatá?ky, které vás na trase ?ekají, takže se na n? m?žete p?ipravit. Inovativní oto?ný držák tohoto naviga?ního za?ízení pro motocykly umož?uje snadné p?epínání mezi zobrazením na ší?ku a na výšku. – Doživotní mapy Vyberte si své další dobrodružství. A? mí?íte na sever nebo na jih, m?žete si zdarma aktualizovat mapy a trasy po celou dobu životnosti vašeho naviga?ního za?ízení pro motocykly. Aktualizace za?ízení TomTom Rider jsou nyní díky Wi-Fi® nebývale jednoduché. Doživotní mapy Evropy Vyberte si své další dobrodružství. A? mí?íte na sever nebo na jih, m?žete si zdarma aktualizovat dostupné mapy Evropy po celou dobu životnosti vašeho naviga?ního za?ízení pro motocykly. Aktualizace za?ízení TomTom Rider jsou nyní díky Wi-Fi® nebývale jednoduché. Doživotní p?ístup ke služb? TomTom Traffic Po dobu životnosti* svého naviga?ního za?ízení pro motocykly získáte chytré trasy, díky kterým se vyhnete aktuálnímu provozu. M?jte p?ehled o tom, kde vznikají zpožd?ní a zda je k dispozici rychlejší trasa, abyste mohli trasy chyt?e plánovat kolem dopravy. Doživotní p?ístup ke služb? Rychlostní radary Upozorn?ní na za?ízení TomTom Rider vám napoví, kdy se blížíte k rychlostnímu radaru, a p?ipomenou vám rychlostní limit. Nyní lze díky Wi-Fi® stahovat aktualizace bez dalších poplatk? po celou dobu životnosti* naviga?ního za?ízení pro motocykly. Varování na místa ?astých nehod a konec dopravní zácpy Varování na místa ?astých nehod a konec dopravní zácpy vám pomohou jezdit opatrn?ji. Naviga?ní za?ízení pro motocykly vám pom?že p?edejít náhlému brzd?ní a p?íliš rychlé jízd? na nebezpe?ných silnicích. Díky nep?etržitému p?ísunu informací m?žete jet v klidu. Volání handsfree pomocí funkce Siri a Google Now™ Volejte a p?ijímejte hovory se smartphonem v kapse pomocí hlasového ovládání funkcí Siri a Google Now™. P?ijímejte hovory klepnutím nebo jednoduše zavolejte komukoliv z vašeho seznamu kontakt? pomocí hlasových p?íkaz?. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZM?RY A HMOTNOST 136,8×88,4×30,5 mm 280 g BATERIE Až 6 hodin provozu bez nabíjení DISPLEJ Velikost displeje: dotykový displej s úhlop?í?kou 11 cm (4,3") Typ obrazovky: kapacitní, na slunci ?itelná obrazovka ovladatelná v rukavicích Rozlišení obrazovky: 480×272 WQVGA DRŽÁK Montហna motorku: upev?ovací sada RAM – hodí se tém?? pro všechny motocykly PAM?? Interní pam??: 16 GB Slot na karty SD: microSD P?IPOJENÍ P?ipojení smartphonu: služby TomTom Traffic, Rychlostní radary TomTom, QuickGPSfix prost?ednictvím p?ipojení Bluetooth® ve vašem smartphonu Bluetooth®: ano Bluetooth®: pro volání handsfree a p?enos dat USB: port micro USB a kabel USB 2.0 Sí? Wi-Fi: ano SNÍMA?E Sníma? náklonu: ano Sv?telný senzor: ne OSTATNÍ Vodot?sný: (IPX7) – chrání p?ed jakýmkoli vlhkým ?i mokrým po?asím Modul rozpoznávání ?e?i: Nuance P?evod textu na hlas (TTS): ano Automatické rozpoznávání ?e?i (ASR): ne Speak & Go (VC+WUW): ne OBSAH BALENÍ Rider 500 držák na motocykl držák RAM kabel USB napájecí kabel BZ pro motocykly dokumentace D?LEŽITÉ INFORMACE Doživotní znamená životnost za?ízení, tudíž dobu, po kterou spole?nost TomTom podporuje vaše za?ízení pomocí softwaru, aktualizací, služeb, obsahu nebo p?íslušenství. Za?ízení dosáhne konce své životnosti, jakmile n?která z t?chto možností podpory p?estane být dostupná, nebo pokud nebudou do za?ízení staženy aktualizace po dobu 36 m?síc? ?i déle. Další informace naleznete na stránkách tomtom.com.
86 %

návodů dohledáme v českém jazyce.
V ostatních případech vracíme peníze.


43 minut

je průměrná doba dohledání u varianty EXPRESS